Szkolenia

Projekty badawcze to nie tylko praca naukowców w laboratoriach, ale też szeroki zakres działań personelu administracyjnego: księgowości, prawników, kierowników projektów. Jedynie zintegrowany i w pełni kompetentny zespół projektowy, w którym każda osoba dąży do wspólnego, jasno określonego celu, jest w stanie skutecznie zarządzać badaniami prowadzonymi przy użyciu dużej infrastruktury badawczej.

Dlatego też, stażyści będą nie tylko zdobywali szerokie doświadczenie za granicą, ale po powrocie, będą wraz z personelem administracyjnym uczestniczyli w komplementarnych, względem stażu, szkoleniach prowadzonych w Polsce przez ekspertów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Skutkiem szkoleń będzie stworzenie spójnej polityki zarządzania dużą infrastrukturą badawczą polskich jednostkach naukowo-badawczych.

Kadra zarządzająca Beneficjentów objętych wsparciem, przedstawiciele działów m.in. finansowych i prawnych informowani są o skierowanych szczególnie do nich szkoleniach specjalistycznych, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz informacji na stronie www projektu co najmniej na dwa miesiące przed planowanym terminem szkolenia. Uczestnicy szkolenia potwierdzą swoje zgłoszenie pocztą elektroniczną.

Przykładowa tematyka proponowanych szkoleń:

  • formy organizacyjno-prawne dla dużych ośrodków B+R,
  • komercjalizacja wyników badań,
  • wspólne wykorzystanie infrastruktury badawczej,
  • ochrona wyników badań,
  • zamówienia publiczne,
  • pomoc publiczna,
  • ochrona danych osobowych,
  • dochodowość projektu i luka finansowa,
  • zagadnienia związane z VAT,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji badawczej.

Katalog zagadnień może być rozszerzony i dostosowany do konkretnych potrzeb Beneficjentów objętych wsparciem. Zapraszamy Beneficjentów do informowania nas o zaistniałej potrzebie/temacie szkoleń: szczegółowy harmonogram szkoleń będzie stworzony na początku września 2014 roku.